INA128-DIP8

Các hình khác

INA128-DIP8
100.000 ₫
INA128-DIP8, Precision, 130-dB CMRR, 700-µA, Low-Power, Instrumentation Amplifier
Thông tin mô tả

Chi tiết

INA128-DIP8, Precision, 130-dB CMRR, 700-µA, Low-Power, Instrumentation Amplifier
Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

ManufacturerTexas Instruments

Tags khách hàng đã add cho sản phẩm này